home
bottom
more郡界42號
Junjie 42thumb.junjie01.jpg
junjie02.jpgjunjie03.jpg

junjie04.jpg
junjie05.jpgjunjie08.jpg

junjie07.jpg

junjie09.jpgjunjie10.jpg台東縣東河鄉都蘭村郡界三鄰42號
No. 42, District 3, Dulan Village, Donghe Township, Taitung County


開車沿著台11線海岸公路至151.5公里處. 位置在都蘭山入口旁邊.
Highway 11 to the 151.5 km marker, next to Dulanshan entrance road


GPS 坐標 22.85228° 121.19225°


Map 地圖


Tel: 0982739775

營業時間: 10:00~20:00
Opening Hours: 10:00-20:00home
top
more